martes, 24 de enero de 2023

Novedades para el inicio del 2023 (cursos, proyectos, reuniones y recursos)

Queridos/as compañeros/as.

Esperamos que hayáis comenzado con ganas y energías este nuevo año. Os mandamos los mejores deseos y muchos ánimos.

Desde la AVPGHA queremos informaros de una serie de cuestiones que creemos pueden ser de vuestro interés. Empezamos:

 • Varios miembros de la AVPGHA están participando como ponentes y asistentes, o lo harán en próximas fechas, en cursos de formación del CEFIRE que creemos son muy interesantes y a los que os invitamos a inscribiros:
  • Curso de Memoria Histórica y Democrática en el Castillo de Alaquás del 19 al 22 de enero. También se hace en febrero en la Casa del Mediterráneo de Alicante una edición de este mismo curso.
  
  • Curso "Perspectivas didácticas de la enseñanza del Holocausto" en la Facultat de Geografía e Història de València del 6 al 20 de febrero

  • Si alguno de vosotros/as está implicado en algún curso o iniciativa que creáis pueda resultar interesante, no dudéis en comunicarnoslo y lo trasladeremos a los compañeros/as.
 • Desde la semana que viene y durante el mes de febrero, vamos a publicitar las bases de los concursos que organizamos para toda la Comunidad Valenciana y al que te animamos a participar junto con tu alumnado. Este año realizaremos la segunda edición del concurso de Geografía de fotodenuncia y como novedad, convocaremos un concurso de AUCAS y de Historia Local. Las bases de los mismos las tendréis disponibles a partir del 1 de febrero. Os las haremos llegar por correo y las difundiremos por nuestras redes sociales.

 • Hemos recibido la invitación para acudir al VIII Encuentro Nacional de Docentes de Ciencias Sociales #eDccss23 que se celebrará en Jaén del 12 al 14 de mayo. Nosotros organizamos la edición de 2020 y creemos que es una gran oportunidad de conocer a mucha gente del oficio con similares inquietudes y de aprender de las experiencias de los demás. Nos han pedido colaboración e ideas, así que, si crees que puedes compartir algo interesante o aportar alguna idea ponte en contacto con nosotros a través del correo avpgha@gmail.com y haremos de puente con la organización.
  • También queremos informaros, como ya anunciamos en la reunión inicial de curso, que este año vamos a solicitar un proyecto de movilidad del profesorado Erasmus+ KA1-122. Hemos estado realizando las gestiones previas tales como inscribir a la Asociación en la página web del programa Erasmus y facilitarle a Europa la documentación necesaria y solicitada para la obtención de nuestro número de identificación europeo OID, imprescindible para realizar cualquier trámite en Europa. Podemos decir que oficialmente, ya constamos entre las asociaciones sin ánimo de lucro de caracter escolar en las bases de datos de la Unión Europea. De este modo podremos participar en los programas Erasmus+. Nuestra intención es crear una comisión de trabajo entre aquellos socios que voluntariamente quieran ser partícipes de la solicitud. En dicha comisión, se decidirán las líneas a seguir, se redactará, se propondrán las fechas y posibles movilidades, etc. Todos aquellos socios/as que se quieran involucrar en el proyecto tienen las puertas abiertas y el próximo martes 31 de enero de 2023 podrán asisitir a la reunión que efectuaremos en la que decidiremos el número de movilidades, las personas interesadas, el baremo para su selección y demás detalles. Aquí tenéis el enlace para la misma:  Reunión Erasmus+ AVPGHA Tuesday, January 31 · 7:30 – 9:00pm Google Meet joining info Video call link: https://meet.google.com/avh-pybt-gwy      Os esperamos.


Es todo por el momento. Te recordamos que tienes un montón de recursos a tu disposición en:
 1. Nuestro blog https://avpgha.blogspot.com/p/materiales-y-recursos-de-sociales.html
 2. En la web de Euroclio https://euroclio.eu/
 3. En la web de CeDeC-INTEF del Ministerio de Educación en la elaboración de las cuales, participamos activamente el año pasado https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/itinerarios-didacticos/
-----------------valencià-----------------

Novetats per a l'inici del 2023 (cursos, projectes, reunions i recursos)

Benvolguts/des companys/es.

Esperem que hagueu començat amb ganes i energies aquest nou any. Vos enviem els millors desitjos i molts ànims.

Des de l'AVPGHA volem informar-vos d'una sèrie de qüestions que creiem que poden ser del vostre interès. Comencem:

- Diversos membres de l'AVPGHA estan participant com a ponents i assistents, o ho faran en properes dates, en cursos de formació del CEFIRE que creiem són molt interessants i als que vos convidem a inscriure-us:
 • Curs de Memòria Històrica i Democràtica al Castell d'Alaquás del 19 al 22 de gener. També es fa al febrer a la Casa del Mediterrani d´Alacant una edició d´aquest mateix curs.
 • Curs "Perspectives didàctiques de l'ensenyament de l'Holocaust" a la Facultat de Geografia i Història de València del 6 al 20 de febrer.
 • Si algun de vosaltres està implicat en algun curs o iniciativa que cregueu pugui resultar interessant, no dubteu en comunicar-nos-ho i el traslladarem als companys/es.
- Des de la setmana que ve i durant el mes de febrer, publicitarem les bases dels concursos que organitzem per a tota la Comunitat Valenciana i als quals t'animem a participar juntament amb el teu alumnat. Enguany farem la segona edició del concurs de Geografia de fotodenúncia i com a novetat, convocarem un concurs d'AUCAS i d'Història Local. Les bases les tindreu disponibles a partir de l'1 de febrer. Vos les farem arribar per correu i les difondrem per les nostres xarxes socials.

- Hem rebut la invitació per acudir a la VIII Trobada Nacional de Docents de Ciències Socials #eDccss23 que se celebrarà a Jaén del 12 al 14 de maig. Nosaltres organitzàrem l'edició del 2020 i creiem que és una gran oportunitat de conèixer molta gent de l'ofici amb inquietuds similars i aprendre de les experiències dels altres. Ens han demanat col·laboració i idees, així que si creus que pots compartir alguna cosa interessant o aportar alguna idea posa't en contacte amb nosaltres a través del correu avpgha@gmail.com i farem de pont amb l'organització.
 
- També volem informar-vos, com ja anunciem a la reunió inicial de curs, que aquest any sol·licitarem un projecte de mobilitat del professorat Erasmus+ KA1-122. Hem estat fent les gestions prèvies com ara inscriure a l'Associació a la pàgina web del programa Erasmus i facilitar-li a Europa la documentació necessària i sol·licitada per a l'obtenció del nostre número d'identificació europeu OID, imprescindible per fer qualsevol tràmit a Europa. Podem dir que oficialment, ja constem entre les associacions sense ànim de lucre de caràcter escolar a les bases de dades de la Unió Europea. D'aquesta manera podrem participar als programes Erasmus+. La nostra intenció és crear una comissió de treball entre els socis que voluntàriament vulguen ser partícips de la sol·licitud. En aquesta comissió, es decidiran les línies a seguir, es redactarà, es proposaran les dates i les possibles mobilitats, etc. Tots aquells socis/es que es vulguen involucrar en el projecte tenen les portes obertes i el proper dimarts 31 de gener de 2023 podran assistir a la reunió que efectuarem on decidirem el nombre de mobilitats, les persones interessades, el barem per a la seua selecció i altres detalls. Ací en teniu l'enllaç: https://meet.google.com/avh-pybt-gwy Vos esperem.

És tot de moment. Et recordem que tens un fum de recursos a la teua disposició al nostre bloc https://avpgha.blogspot.com/p/materiales-y-recursos-de-sociales.html  a la web d'Euroclio https://euroclio.eu/  a la web de CeDeC-INTEF del Ministeri d'Educació en l'elaboració de les quals, vam participar activament l'any passat https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/itinerarios-didacticos 

martes, 20 de diciembre de 2022

BON NADAL I FELIÇ 2023.

--------(VAL/CAST)----------

Benvolgudes companyes i companys.

Des del passat mes de novembre al qual ferem la nostra I Jornada de Docents "EduDracs" 2022 hem estat recuperant el pols de les nostres classes i rematant el trimestre que espere haja anat bé.

Son molts els canvis d'enguany i molts els reptes que queden per davant i l'AVPGHA vol estar ahí per a recoltzar-nos mutuament i compartir les nostres experiències.

Però ara toca descansar, recarregar energies i gaudir de la família i de les vacances.

Tornarem en més força i amb novetats al gener, com la nostra edició de concursos de fotografia, Aucas i podcast que presentàrem a la jornada. Vos arribarà ben aviat la informació i vos animem a la participació.

Només ens queda disitjar-vos un molt...

 bon nadal i un millor any 2023.

Tornem al gener.

La directiva de l'AVPGHA.

-----------(CAST)---------------------

Estimadas compañeras y compañeros.

Desde el pasado mes de noviembre en el que realizamos nuestra I Jornada de Docentes "EduDracs" 2022, hemos estado recuperando el pulso de nuestras clases y rematando el trimestre que espero haya ido bien.

Son muchos los cambios de este año y muchos los retos que quedan por delante. La AVPGHA quiere estar ahí para apoyarnos mutuamente y compartir nuestras experiencias.

Pero ahora toca descansar, recargar energías y disfrutar de la familia y de las vacaciones.

Volveremos en más fuerza y con novedades en enero, como nuestra edición de concursos de fotografía, Aucas y podcast que presentamos en la jornada. Os llegará en breve la información y os animamos a la participación.

Sólo nos queda desearos una...

  feliz navidad y un mejor año 2023.

Volvemos a enero.

La directiva de la AVPGHA.

viernes, 9 de diciembre de 2022

Congrés anual 2022 de l'OHTE (Observatory on History Teaching in Europe) #HistoryAtHeart

--------(VAL/CAST)---------

El passat dia 1 i 2 de desembre de 2022 al Consell Europeu de la ciutat francessa d'Estrasburg, es va celebrar el II Congrés Anual de l'OHTE al qual ens varen convidar com a representants del professorat de Història d'Espanya. Acudirem un membre de l'AVPGHA, Txema Gil, i de l'AMPHG, María Migueláñez.

Foren unes jornades molt interessants al cor d'Europa on hi hagueren un bon nombre de ponències i intervencions relacionades amb l'ensenyament de la Història a l'actualitat. El titol del congrés era Un futur sense l'ensenyament de la Història? Ací teniu el programa


Assistiren un bon grapat de representants de la classe política europea, professors de Universitat, presidents i membres de diversos grups i associacions en defemsa dels valors democràtics i els drets humans, investigadors, ministres d'educació de diferents paissos i gent de molts llocs del nostre continent per a raonar al voltant de la importància de l'ensenyament històric al nostre continent.


Les conclusions generals estan prou clares: hi ha una ferma aposta per la transmissió dels valors democràtics i els drets humans front les amenaces bèl.liques actuals, en especial la guerra d'Ucraina. També es presentaren les conclusions al voltant de l'estudi de la influència de la pandèmia i les desfetes naturals. 


Es preguntaven com s'estudiaria l'any 2022 al futur, com quedaria reflectit a la Història, i quedà clar que era la guerra el principal argument i l'amenaça que suposa per a la pervivència de la idea d'una Europa unida i democràtica. Els populismes i extremismes també preocupaven molt, així com les possibles incidències que les crisis econòmiques successives que ens afecten des del COVID poden tindre les nostres societats.

En definitiva, una experiència molt intensa i interessant, encara que per a la nostra humil opinió, eren temes genèrics, difícils en ocasions de poder dur a les aules. Hi hagué poca aplicació pràctica i moltes conclusions generals que ara, supose, es tractarà de treballar al foment de projectes i a l'aplicació pràctica d'aquestes conclusions als curriculums educatius dels paissos membres.

Nosaltres aprofitàrem per a pendre contacte amb els representants d'Euroclio, conèixer molta gent que treballa en rpojectes força interesants i obrir la nostra xarxa de contactes en Europa, el nostre principal objetiu.

El contacte amb Europa i les seus autoritats educatives és important per a nosaltres i tractarem de mantindre i ampliar al futur les col.laboracions en aquest aspecte. Vos anirem informant.

---------(CAST)-----------

El pasado día 1 y 2 de diciembre de 2022 en el Consejo Europeo de la ciudad francesa de Estrasburgo, se celebró el II Congreso Anual del OHTE al que nos invitaron como representantes del profesorado de Historia de España. Acudiremos un miembro de la AVPGHA, Txema Gil, y del AMPHG, María Migueláñez.

Fueron unas jornadas muy interesantes en el corazón de Europa donde hubieron un buen puñado de ponencias e intervenciones relacionadas con la enseñanza de la Historia en la actualidad. El título del congreso era ¿Un futuro sin la enseñanza de la Historia? Aquí tiene el programa.

Asistieron un buen número de representantes de la clase política europea, profesores de Universidad, presidentes y miembros de diversos grupos y asociaciones en defensa de los valores democráticos y los derechos humanos, investigadores, ministros de educación de diferentes países y gente de muchos lugares de nuestro continente para razonar en torno a la importancia de la enseñanza histórica en nuestro continente.

Las conclusiones generales están suficientemente claras: existe una firme apuesta por la transmisión de los valores democráticos y los derechos humanos frente a las amenazas bélicas actuales, en especial la guerra de Ucrania. También se presentaron las conclusiones en torno al estudio de la influencia de la pandemia y los desastres naturales.

Se preguntaban cómo se estudiaría el año 2022 en el futuro, cómo quedaría reflejado en la Historia, y quedó claro que era la guerra el principal argumento y la amenaza que supone para la pervivencia de la idea de una Europa unida y democrática. Los populismos y extremismos también preocupaban mucho, así como las posibles incidencias que las sucesivas crisis económicas que nos afectan desde el COVID pueden tener en nuestras sociedades.

En definitiva, una experiencia muy intensa e interesante, aunque para nuestra humilde opinión, eran temas genéricos, difíciles en ocasiones de llevar a las aulas. Hubo poca aplicación práctica y muchas conclusiones generales que ahora, supongo, se tratará de trabajar en el fomento de proyectos y en la aplicación práctica en los currículums educativos de los países miembros.

Nosotros aprovechamos para tomar contacto con los representantes de Euroclio, conocer a mucha gente que trabaja en proyectos muy interesantes y abrir nuestra red de contactos en Europa, nuestro principal objetivo.

El contacto con Europa y sus autoridades educativas es importante para nosotros y trataremos de mantener y ampliar en el futuro las colaboraciones en este aspecto. Os iremos informando.

martes, 15 de noviembre de 2022

EduDracs 2022 -la crònica i les presentacions de les ponències-

(VAL/CAST)

El passat dissabte 5 de novembre, al incomparable marc del Centre El Carme de Cultura Contemporània (CCCC) varem celebrar per primera volta de manera presencial "EduDracs 2022" la I Jornada Autonòmica del Professorat de Geografia, Història i Art de la Comunitat Valenciana organitzada per la nostra associació.

Vora 50 docents d'Alacant, Castelló i València compartirem una jornada plena d'experiències didàctiques molt interessants, a més d'una taula redona on raonarem al voltant de la LOMLOE i una ruta pel patrimoni de la ciutat de València que va rematar una jornada de convivència força enriquidora.

Volem donar les gràcies en nom de l'AVPGHA als companys que vullgueren participar en les ponències i comunicacions, al públic assitent per creure que aquesta és una bona iniciativa, als membres de la directiva que treballaren en l'organització de la jornada i especialment al personal del CCCC que ens ho feren tot molt fàcil. És un privilegi i ens sentim molt afortunats de poer fer els events en un lloc increible amb un clautsre renaixentista, un altre gòtic, les sales perfectament equipades, l'amabilitat del personal... Che, que moltes gràcies.

Vos deixem ací les presentacions i el material que amablement compartiren els companys per si vos són d'utilitat.

En primer lloc, la ponència inaugural del gran José Carlos "La Historia en Juego", una mostra de tot el seu treball gamificador, els jocs creats i aplicats i els nous. Un treball molt interessant i que convida a aplicar en moments determinats el joc com una manera d'aprendre, repasar i divertir-se amb la Història.

En aquest enllaç, la seua presentació de Genially

Després ferem el lliurament de premis del I Concurs de Fotografia/Denúncia del curs passat i la presentació de les bases dels concursos per al present curs 22-23: la II edició del concurs de foto/denúncia i la I edició del concurs d'Aucas i del concurs de podcast a les classes de Història. Tindreu molta més informació aviat.

Després tinguèrem l'esmorçar cortesia de l'Associació. 

I començaren les píndoles amb experiències d'aula a cura d'Abraham, Raquel, Mireya i Txema amb experiències d'Art, Historia i Geografia en diferents nivells. 

1- La ponència de Raquel i Marta (HistoArte)

2- La ponència de Mireya: D'on ve la roba que vestim?

3- La ponència de Txema presentant el projecte EDIA i els seus magnífics materials disponibles.


4- La ponència d'Abraham en aquest enllaç

La taula redona posterior contà amb la presència del gran Vicent Alemany, del nostre guia turístic particular Onofre Rodrigo i de Txema, moderats per Verònica. Parlarem de la LOMLOE, de les situacions d'aprenentatge, de l'evaluació i de moltes altres coses que creguem, foren interessants i amb les quals tancarem el matí.

Després ens menjarem la preceptiva paelleta en companyia on puguerem coneixer-nos millor i intercanviar converses i parers.


I la traca final fou una agradable i fructífera ruta pel centre de València: l'Almoina de la València romana, les restes de les muralles islàmiques, Sant Nicolau i els refugis de la Guerra Civil, amb visita inclosa al del IES Lluis Vives a qui volem agrair l'amabilitat d'obrir-nos un dissabte per la vesprada i explicar-nos amb detall el refugi i les seues peculiaritats.Esperem que l'any que ve tingam ganes de celebrar una segona edició de les jornades, amb nous ponents i aportacions i si potser, amb més professors i professores de tota la Comunitat Valenciana.

Fins eixe moment, gràcies i estem a la vostra disposició.

---------------(CAST)------------------

El pasado sábado 5 de noviembre, en el incomparable marco del Centro El Carmen de Cultura Contemporánea (CCCC) celebramos por primera vez de forma presencial "EduDracs 2022" la I Jornada Autonómica del Profesorado de Geografía, Historia y Arte de la Comunidad Valenciana organizada por nuestra asociación.

Cerca de 50 docentes de Alicante, Castellón y Valencia compartiremos una jornada llena de experiencias didácticas muy interesantes, además de una mesa redonda donde razonamos alrededor de la LOMLOE y una ruta por el patrimonio de la ciudad de Valencia que remató una jornada de convivencia bastante enriquecedora.

Queremos dar las gracias en nombre de la AVPGHA a los compañeros que quisieran participar en las ponencias y comunicaciones, al público asistente por creer que ésta es una buena iniciativa, a los miembros de la directiva que trabajaron en la organización de la jornada y especialmente en el personal del CCCC que nos hicieron todo muy fácil. Es un privilegio y nos sentimos muy afortunados de poder hacer los eventos en un lugar increíble con un claustro renacentista, otro gótico, las salas perfectamente equipadas, la amabilidad del personal... Che, que muchas gracias.

Os dejamos aquí las presentaciones y el material que amablemente compartieron los compañeros por si os son de utilidad.

En primer lugar, la ponencia inaugural del gran José Carlos "La Historia en Juego", una muestra de todo su trabajo gamificador, los juegos creados y aplicados y los nuevos. Un trabajo muy interesante y que invita a aplicar en momentos determinados el juego como una forma de aprender, repasar y divertirse con la Historia.

En este enlace, su presentación de Genially

Después realizamos la entrega de premios del I Concurso de Fotografía/Denuncia del curso pasado y la presentación de las bases de los concursos para el presente curso 22-23: la II edición del concurso de foto/denuncia y la I edición del concurso de Aucas y del concurso de podcast en las clases de Historia. Tendréis mucha más información en breve.

Tras el desayuno cortesía de la Asociación, empezaron las píldoras con experiencias de aula al cuidado de Abraham, Raquel, Mireya y Txema con experiencias de Arte, Historia y Geografía en diferentes niveles.

1- La ponencia de Raquel y Marta (HistoArte)

2- La ponencia de Mireya: ¿De dónde viene la ropa que vestimos?

3- La ponencia de Txema presentando el proyecto EDIA y sus magníficos materiales disponibles.

4- La ponencia de Abraham

La mesa redonda posterior contó con la presencia del gran Vicent Alemany, de nuestro guía turístico particular Onofre Rodrigo y de Txema, moderados por Verónica. Hablaremos de la LOMLOE, de las situaciones de aprendizaje, de la evaluación y de otras muchas cosas que creamos, fueron interesantes y con las que cerramos la mañana.

Después de la preceptiva paelleta en compañía donde pudimos conocernos mejor e intercambiar conversaciones y pareceres, hicimos una agradable y fructífera ruta por el centro de Valencia: la Almoina de la Valencia romana, los restos de la muralla islámica, San Nicolás y los refugios de la Guerra Civil, con visita incluida en el del IES Luis Vives a quien queremos agradecer la amabilidad de abrirnos un sábado por la tarde y explicarnos con detalle el refugio y sus peculiaridades.

Esperamos que el próximo año tengamos ganas de celebrar una segunda edición de las jornadas, con nuevos ponentes y aportaciones y tal vez, con más profesores y profesoras de toda la Comunidad Valenciana.

Hasta ese momento, gracias y estamos a vuestra disposición.

jueves, 3 de noviembre de 2022

Programa complet de "EDUDRACS 2022"

Vos adjunte el programa complet de la Jornada "EduDracs 2022" que farem dissabte 5 de novembre al CCCC de València. 

Vos esperem a tots amb moltes ganes de retrobar-nos i amb un regalet per als socis. 

Creguem que serà una jornada prou interessant. Fins dissabte
domingo, 23 de octubre de 2022

Samarreta "EduDracs" / Camiseta "EduDracs"


ENLLAÇ AL FORMULARI / ENLACE AL FORMULARIO

https://forms.gle/ngMsjhaGLXQA8BZK9

Si vols un record de la I Jornada del Professorat de Geografia, Història i Art de la Comunitat Valenciana, completa aquest formulari amb les teues dades.  La repartirem el dia 5 de novembre al CCCC de València.

DATA TOPE PER ENCOMAR-LA DIMECRES 26 D'OCTUBRE.

Si quieres un recuerdo de la Jornada, completa este formulario con tus datos. La repartiremos el sábado 5 de noviembre en el CCCC de València.   

FECHA TOPE PARA ENCARGARLA EL MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE

SI VOLS MÉS D'UNA SAMARRETA, OMPLI EL FORMULARI PER CADA UNITAT QUE DEMANES / SI QUIERES MÁS DE UNA CAMISETA, RELLENA EL FORMULARIO POR CADA UNIDAD QUE PIDAS

DUS ELS DINERS EN EFECTIU EL DIA DE LA JORNADA / TRAE EL DINERO EN EFECTIVO  EL DÍA DE LA JORNADA

APORTACIÓ:
 • Si eres soci de l'AVPGHA el preu de la samarreta és de 7 euros.
 • Si no ets soci de l'AVPGHA el preu és de 10 euros


"EduDracs 2022" programa provisional -5 de novembre de 2022-


Com ja sabeu el proper dissabte dia 5 de novembre, des de les 9 fins a les 14 hores aproximadament, organitzem al Centre de Cultura Contemporània el Carme (CCCC) a la ciutat de València "EduDracs 2022", la I jornada del Professorat de Geografia, Història i Art de la Comunitat Valenciana.

Farem la recepció d'assistents de 8:45 a 9 hores a la porta del CCCC i després, tots plegats entrarem a la sala Refectori per a fer la Jornada que més o menys organitzarem de la següent forma:
 1. Inauguració de la Jornada
 2. Ponència inaugural -Gamificació a les classes de Ciències Socials- del company José Carlos Sánchez del IES Gabriel Miró d'Oriola.
 3. Lliurament dels premis del I Concurs de Fotografia/Denúncia que organitzarem el curs passat i presentació dels dos nous concursos que plantejem enguany per l'alumnat de la Comunitat Valenciana.
 4. Després d'un descans per al cafenet, farem unes comunicacions al voltant dels àmbits en classes de Socials, de l'aplicació dels REA i la seua adequació a la LOMLOE i altres aportacions d'alguns companys que vulguen aportar allò que fan en classe (si vols participar pots fer-lo en aquest formulari https://forms.gle/jVYbHj4UWDT6o75f8
 5. Per a finalitzar la jornada de matí, farem una taula redona en la qual tractarem de raonar sobre la situació actual de les nostres matèries respecte a la LOMLOE, al voltant de la conveniència o no dels àmibits, de les possibles noves proves PAU que proposa la nova legislació i altres qüestions d'actualitat que ens afecten especialment als docents de Geografia, Història i Història de l'Art.
 6. Després farem un dinar a un restaurant molt propet del CCCC, al mateixa carrer Roteros (també pots inscriure't al formulari d'abans)
 7. En acavar de dinar el nostre company Onofre Rodrigo ens farà una ruta interessant al voltant del patrimoni del centre de València i el seu aprofitament didàctic. 
Però per a nosaltres, allò més important, més enllà del programa que creguem és força interessant, es retrobar-nos, pasar un dia agradable, compartir experiències, raonar i fer teràpia de grups, sentir-nos recoltzats i tractar de aprendre per a poder millorar la nostra tasca diària amb noves aportacions. 

Vos esperem a tots i recordeu que si encara no s'heu inscrit, podeu fer-lo al formulariI si no podeu vindre, per foavor, compartiu aquesta iniciativa amb els vostres companys de departament i/o amics del gremi. Quan més sigam, molt millor per tothom. 

Ens veiem el dia 5 de novembre al CCCC.-------------(CAST)------------

Buenas tardes compañeros y compañeras.

Como ya sabéis el próximo sábado día 5 de noviembre, desde las 9 hasta las 14 horas aproximadamente, organizamos en el Centro de Cultura Contemporánea el Carmen (CCCC) en la ciudad de Valencia "EduDracs 2022", la I jornada del Profesorado de Geografía , Historia y Arte de la Comunidad Valenciana.

Haremos la recepción de asistentes de 8:45 a 9 horas en la puerta del CCCC y después, todos entraremos en la sala Refectori para hacer la Jornada que más o menos organizaremos de la siguiente forma:
 1. Inauguración de la Jornada
 2. Ponencia inaugural -Gamificación en las clases de Ciencias Sociales- del compañero José Carlos Sánchez del IES Gabriel Miró de Orihuela.
 3. Entrega de los premios del I Concurso de Fotografía/Denuncia que organizaremos el pasado curso y presentación de los dos nuevos concursos que planteamos este año por el alumnado de la Comunitat Valenciana.
 4. Después de un descanso para el cafenet, haremos unas comunicaciones en torno a los ámbitos en clases de Sociales, de la aplicación de los REA y su adecuación a la LOMLOE y otras aportaciones de algunos compañeros que quieran aportar lo que hacen en clase ( si quieres participar puedes hacerlo en este formulario (https://forms.gle/jVYbHj4UWDT6o75f8)
 5. Para finalizar la jornada de mañana, haremos una mesa redonda en la que trataremos de razonar sobre la situación actual de nuestras materias respecto a la LOMLOE, en torno a la conveniencia o no de los ámibitos, de las posibles nuevas pruebas PAU que propone la nueva legislación y otras cuestiones de actualidad que nos afectan especialmente a los docentes de Geografía, Historia e Historia del Arte.
 6. Después haremos un almuerzo en un restaurante muy cercano del CCCC, en la misma calle Roteros (también puedes inscribirte en el formulario de antes)
 7. Al terminar de comer nuestro compañero Onofre Rodrigo nos hará una ruta interesante en torno al patrimonio del centro de Valencia y su aprovechamiento didáctico.
Pero para nosotros, lo más importante, más allá del programa que creamos es bastante interesante, es reencontrarnos, pasar un día agradable, compartir experiencias, razonar y hacer terapia de grupos, sentirnos apoyados y tratar de aprender para poder mejorar nuestra labor diaria con nuevas aportaciones.

Os esperamos a todos y recuerde que si todavía no se ha inscrito, puede hacerlo en el formulario. Y si no puede venir, por favor, comparta esta iniciativa con sus compañeros de departamento y/o amigos del gremio. Cuando más seamos, mucho mejor para todos.

Nos vemos el 5 de noviembre.domingo, 16 de octubre de 2022

"EDUDRACS 2022" Jornada del profesorat de Geografia, Història i Art de la Comunitat ValencianaEl proper 5 DE NOVEMBRE DE 2022 farem la Trobada del Professorat de Geografia, Història i Art de la Comunitat Valenciana "EduDracs 2022" al Centre el Carme Cultura Contemporània de València ciutat. Ponències, comunicacions, tallers, LOMLOE, àmbits... Una bona oportunitat per retrobar-nos

Vols participar gratuitament a la Jornada? Vols compartir amb altres docents de Geografia, Història i Art experiències d'aula? Vols ajuda per a les programacions noves? Vols raonar al voltant d'educació?

INSCRIU-TE ací https://forms.gle/jVYbHj4UWDT6o75f8  

T'esperem


--------------------------(CASTELLÀ)------------------------------El próximo 5 DE NOVIEMBRE DE 2022 haremos el Encuentro del Profesorado de Geografía, Historia y Arte de la Comunidad Valenciana "EduDracs 2022" en el Centro el Carmen Cultura Contemporánea de Valencia ciudad. Ponencias, comunicaciones, talleres, LOMLOE, ámbitos... Una buena oportunidad para reencontrarnos.


¿Quieres participar gratuitamente en la Jornada? ¿Quieres compartir con otros docentes de Geografía, Historia y Arte experiencias de aula? ¿Quieres ayuda para las nuevas programaciones? ¿Quieres razonar en torno a educación?


Te esperamos